Danh mục: Uncategorized

Dai Hoc Dau Khi Trung Quoc 52.Jpeg 2024

Đại học Dầu mỏ Trung Quốc (Hoa Đông)

Mục lục: Đại học Dầu mỏ Trung Quốc (Hoa Đông) Đại học Dầu mỏ Trung Quốc là một trường đại học trọng điểm quốc gia trực thuộc Bộ Giáo dục. Trường là thành viên của Tổ chức quốc gia 211, "Kế hoạch 111", kế hoạch đào tạo và đào tạo kỹ sư xuất sắc, dự án sau đại học công lập đại học cấp quốc gia, kế hoạch thí nghiệm đổi mới sinh viên đại học quốc

Xem thêm