Học bổng Tam Tần

Học bổng Tam Tần Đã xác minh

Học bổng tỉnh

Đánh giá trung bình

Giới thiệu

Để thực hiện “Kế hoạch cải cách và phát triển giáo dục quốc gia trung và dài hạn (giai đoạn 2010-2020) “ở tỉnh Thiểm Tây, nhằm thu hút mạnh mẽ hơn các sinh viên nước ngoài xuất sắc đến học tập tại Thiểm Tây, để thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng, và tăng cường tâm ảnh hưởng cho nền giáo dục tại Thiểm Tây. Sở Tài chính và Sở Giáo dục tỉnh Thiểm Tây đã thiết lập Học bổng Tam Tần dành cho sinh viên quốc tế. Học bổng được chia làm 3 loại: Loại A: Dành cho hệ Tiến sĩ: 25.000 tệ/năm Loại B: Dành cho hệ Thạc sĩ: 20.000 tệ/năm Loại C: Dành cho hệ Đại học: 13.000 tệ/năm

Thông tin liên hệ

Trạng thái tuyển sinh

Open 24/7

Thống kê

333 Views
0 Rating
3 Favorites
0 Share