Quản lý và phát triển bất động sản

Quản lý và phát triển bất động sản Đã xác minh

120104

Đánh giá trung bình

Tên tiếng Trung :
房地产开发与管理
Hệ Thạc sĩ :
2-3 năm
Hệ Đại học :
4 năm
Nhóm ngành cấp 1 :
02 经济学
Nhóm ngành cấp 2 :