Quản lý thông tin và hệ thống thông tin

Quản lý thông tin và hệ thống thông tin Đã xác minh

120102

Đánh giá trung bình

Tên tiếng Trung :
信息管理与信息系统
Hệ Thạc sĩ :
3 năm
Hệ Đại học :
4 năm
Nhóm ngành cấp 1 :
02 经济学
Nhóm ngành cấp 2 :