Quản lý tài nguyên thông tin

Quản lý tài nguyên thông tin Đã xác minh

120503

Đánh giá trung bình

Tên tiếng Trung :
信息资源管理
Hệ Thạc sĩ :
3 năm
Hệ Đại học :
4 năm
Nhóm ngành cấp 1 :
02 经济学
Nhóm ngành cấp 2 :