Quản lý tài nguyên đất

Quản lý tài nguyên đất Đã xác minh

120404

Đánh giá trung bình

Tên tiếng Trung :
土地资源管理
Hệ Thạc sĩ :
2-3 năm
Hệ Đại học :
4 năm
Nhóm ngành cấp 1 :
02 经济学
Nhóm ngành cấp 2 :