Quản lý kinh tế nông lâm

Quản lý kinh tế nông lâm Đã xác minh

120301

Đánh giá trung bình

Tên tiếng Trung :
农林经济管理
Hệ Thạc sĩ :
2-3 năm
Hệ Đại học :
4 năm
Nhóm ngành cấp 1 :
02 经济学
Nhóm ngành cấp 2 :