Quản lý công trình

Quản lý công trình Đã xác minh

120103

Đánh giá trung bình

Tên tiếng Trung :
工程管理
Hệ Thạc sĩ :
2-3 năm
Hệ Đại học :
4 năm
Nhóm ngành cấp 1 :
02 经济学
Nhóm ngành cấp 2 :