Chi phí dự án

Chi phí dự án Đã xác minh

120105

Đánh giá trung bình

Tên tiếng Trung :
工程造价
Hệ Thạc sĩ :
2-3 năm
Hệ Đại học :
4 năm
Nhóm ngành cấp 1 :
02 经济学
Nhóm ngành cấp 2 :